Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

DALJINSKA DETEKCIJA predstavlja tehologiju masovnog prikupljanja geoprostornih podataka putem sistema koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom (senzori na avionu, satelitu). Daljinska detekcija se koristi za potrebe izrade orto-foto planova i karata na osnovu generisanih satelitskih snimaka za određeno područje, pri čemu se podaci prikupljaju efikasno uz pregledno sagledavanje celine istražnog prostora. Primenjuje se za potrebe prostornog planiranja, putnih pravaca i železničkih bpruga, dalekovoda, gasovoda, izrade geo-informacionih sistema, za geološka, geofizička, ekološka i razna druga istraživanja.

Daljinska detekcija | realizovani projekti ▾
 • Orto-foto plan iz satelitskih snimaka za šire područje zaštitne zone morskog dobra na teritoriji Crne Gore, sa podelom na listove planova u razmeri 1:2500
 • Orto-foto plan iz satelitskih snimaka za područje grada Damaturu u Nigeriji, sa podelom na listove planova u razmeri 1:1000
 • Orto-foto plan iz satelitskih snimaka za područje Smederevske Palanke, sa podelom na listove planova u razmeri 1:1000
 • Orto-foto plan iz satelitskih snimaka za područje grada Sulaymaniyah u Iraku, sa podelom na listove planova u razmeri 1:1000
 • Izrada ortofoto plana razmere 1:5000 cele teritorije grada Novog Sada
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto planova fasada zgrada žandarmerijske i gardijske stanice u okruženju Dvorskog kompleksa Karađorđevića u razmeri 1:50
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto planova Unutrašnjeg utvrđenja u okviru Beograske tvrđave na Kalemegdanu u razmeri 1:50
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto planova Bedema kod istočnog predgrađa na Beogradskoj tvrdjavi
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto planova fasada zgrade Narodnog muzeja u Beogradu u u razmeri 1:50
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto planova Vidin kapije na Kalemegdanu u razmeri 1:50
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto planova svih unutrašnjih površina zidova Kule Nebojša na Beogradskoj tvrđavi
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto planova Leopoldove kapije u razmeri 1:50
 • Fotogrametrijsko snimanje sa izradom ortofoto planova delova kula i izrada topografskog plana temelja Crkve u okviru Smederevske tvrđave
 • Izrada ortofoto planova kasno rimske grobnice u Brestoviku u razmeri 1:50
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto plana za turistički centar Divčibare
 • Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto plana za izradu PDR-a za centar Gočmanci u Nacionalnom parku Kopaonik