Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM (GIS) je sistem za kreiranje i upravljanje prostornim podacima sa pripadajućim atributima. U užem smislu, to je kompjuterski sistem sposoban za integraciju, skladištenje, editovanje, analizu i prikaz informacija vezanih za prostornu lokaciju. U širem smislu, GIS je "pametna karta" koja omogućuje korisnicima da kreiraju interaktivne upite, analizu prostornih informacija i sprovođenje promena

GIS | realizovani projekti ▾
  • GIS šahtova kišne i fekalne kanalizacije za područje Beograda za potrebe modelovanja i izrade informacionog kanalizacionog sistema
  • GIS geoprotornih podataka za šire područje reke Vrbas za potrebe izrade Hidro-informacionog sistema sliva reke Vrbas
  • GIS putne mreže Albanije sa snimanjem koridora GPS kontinualnom kinematikom
  • GIS geoprostornih podataka za potrebe uređenja korita reka Velike, Zapadne i Južne Morave (generisanje digitalnog modela terena)
  • GIS geoprostornih podataka za potrebe uređenja korita reke Tamnave sa snimanjem definisanih lokacija metodom precizne tahimetrije
  • GIS urbanističkih zona po Generalnom Urbanističkom Planu sa katastarskim podacima za KO Tivat1, KO Bogišići, KO Nikovići i KO Milovići
  • Izrada Komunalnog informacionog sistema (KIS) za područje grada Novog Sada
  • Izrada informacionog sistema postojeće dokumentacije sa predlogom metodologije izrade 3D modela Kotorske tvrđave
  • Izrada digitalnih ortofoto karata i GIS rešenje za potrebe projekta Kanalizacione mreže grada Nikozije i okolnih naselja (Kipar) 2000-2002
  • GIS projekat Naftnog i gasnog distributivnog sistema QGPC-a (Qatar General Petroleum Corporation) 1999-2000