Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

INŽENJERSKA GEODEZIJA predstavlja specifičnu oblast u okviru geodezije koja ima široku primenu u svim disciplinama inženjerstva. Odnosi se na projektovanje i realizaciju geodetskih kontrolnih mreža inženjerskih objekata, izradu geodetskih podloga za potrebe projektovanja, geodetski monitoring različitih građevinskih konstrukcija tokom izgradnje i u eksploataciji, projekte geodetskog obeležavanja, izradu GIS-a inženjerskih objekata.

Inženjerska geodezija | realizovani projekti ▾
 • Projekat i realizacija deformacionih merenja na Mostu na Adi, za različite nivoe dinamičkih i statičkih opterećenja
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije Mosta Gazela, Realizacije 3D geodetske mreže za sve faze rekonstrukcije, Elaborat i realizacija deformacionih merenja čelične konstrukcije, Projekat izvedenog stanja
 • Projekat i Elaborat realizacije nultog merenja potpornih zidova na lokaciji Obzovica na magistralnom putu Cetinje – Budva
 • Geodetsko osmatranje zaštitnih galerija na lokaciji Bakovića Klisura na magistralnom putu Kolašin – Bijelo Polje
 • Projekat lokalne geodetske mreže za potrebe kontrole izgradnje objekata na poluostrvu Zavala u Budvi
 • Geodetski radovi na projektovanju i izgradnji drenažnog sistema u gradu Damaturu u Nigeriji
 • Izrada projekta i višekratna realizacija deformacionih merenja spomenika Pobednik i dela Beogradske tvrdjave na kome je spomenik postavljen
 • Izrada projekta i višekratna realizacija deformacinih merenja uočenih pukotina na obodnom zidu Velikog barutnog magacina na Donjem gradu Beogradske tvrđave
 • Projekat preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja u okviru KO na teritoriji Beograda
 • Geodetski radovi za potrebe tehničkog izviđanja stubnih mesta Mosta na Adi
 • Tehničko osmatranje objekata u okviru sistema HE „Peručica“ sa analizom rezultata
 • Geodetski radovi na sanaciji Velikog barutnog magacina-sale I i II na Beogradskoj tvrdjavi, Geodetska oskultaciona merenja barutnog magacina tokom sanacije
Inženjerska geodezija | realizovani projekti 2 ▾
 • Geodetski radovi za potrebe izrade tehničke dokumentacije stambeno-poslovnog objekta, na GP-1 blok 63
 • Geodetski radovi za izradu elaborata eksproprijacije i obeležavanja novih parcela kod rekonstrukcije nasipa na levoj obali Tise
 • Geodetski radovi na tehničkom izvidjanju lokacije novog mosta na reci Savi kod Obrenovca
 • Izrada geodetskih podloga i geotehničke dokumentacije i elaborata o osmatranju terena šireg područja odrona „Crna Poda“ u kanjonu reke Tare
 • Izrada geodetskih podloga ukrštanja trase gasovoda sa drugim objektima infrastrukture za potrebe izrade Glavnih projekata
 • Geodetski radovi na izgradnji distributivne gasne mreže u Tordi
 • Geodetske podloga za potrebe izrade Elaborata obezbedjenja proticajnog profila i sanacije lokalnih oštećenja reke Tamnave – Donje Crnjevo
 • Geodetske podloga za potrebe izrade idejnog projekta desnoobalnog nasipa Belog Timoka (L=750m) Trgovinskog Timoka do Baranice (L=3500m) kod Knjaževca
 • Izrada geodetskih podloga u funkciji analize prostorno-tehničkih mogućnosti lokacije „Jabučko ravanište“ u Parku prirode Stara planina
 • Geodetski radovi za potrebe projekta uspostavljanja mreže optičkih kablova na teritoriji Vojvodine
 • Geodetski radovi na obeležavanju zone stubova kao i površina i trajektorija pretraživanja geofizičkim metodama
 • Realizacija geodetskih radova u okviru generalnih popravki postrojenja u Čeličani USS u Smederevu
Inženjerska geodezija | realizovani projekti 3 ▾
 • Geodetski radovi za potrebe priobalja za “HE Đerdap”
 • Geodetski radovi za potrebe “HE Đerdap 2”
 • Geodetski radovi za potrebe “Vlasinske HE”
 • Geodetski radovic za potrebe “HE Pirot”
 • Geodetska osmatranja brane “Paljuvi-Viš” i interpretacija svih osmatranja sa izradom elaborate za rudarski basen “Kolubara” d.o.o. Lazarevac
 • Izrada projekta geodetskog obeležavanja parcelacije i preparcelacije Severne radne zone “Jaroš” u Bačkoj Palanci
 • Ispitivanje čelične konstrukcije kotla sa geodetskom kontrolom u TE “Kostolac B”
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Autoput 3.deo u Beogradu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Višnjičko polje I faza u Beogradu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Višnjičko polje II faza u Beogradu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Slanački put u Beogradu
Inženjerska geodezija | realizovani projekti 4 ▾
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Vašarište u Obrenovcu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Matice Srpske blok 3 u Beogradu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Severna tangenta u Beogradu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija S53,S55,S70 i S72 u Obrenovcu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Krak B-X, Mirijevo blok B
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija makrograđevinski blok B u Beogradu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Blokovi 1-7 u Beogradu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Pašina česma, Zvezdara u Beogradu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Slanački put u Beogradu
 • Formiranje građevinskih parcela sa izradom protokola regulacije, lokacija Kosančićev venac u Beogradu
Inženjerska geodezija | realizovani projekti 5 ▾
 • 1. Izrada 3D topografskih podloga koridora magistralnog dalekovoda Leskovac – granica Makedonije, duzine 100 km sirine 400 m, primenom Lidar tehnologije, izrada projekta obelezavanja i terensko obelezavanje stubnih mesta (2007/2008)
 • 2. Izrada 3D modela terena slivova reka Velika Morava, Juzna Morava, Zapadna Morava sa pritokama i plavna zona Dunava od Beograda do Djerdapske klisure kompjuterskom obradom postojecih podataka i novih merenja konvencionalnim instrumentima i GPS tehnologijom. (2011/2012)
Inženjerska geodezija | Projekti rehabilitacije putne mreže Srbije ▾

Zaposleni, poslovni partneri i konsultanti su učestvovali u procesima uspostavljanja operativnih poligona i realizaciji topografskih merenja i izradi digitalnih topografskih planova i profila na više od 270 km autoputeva i regionalnih puteva.


 • Autoput Beograd - Zagreb deonica Šabac- Batrovci (58 km)
 • Regionalni put Nova Varoš – Sjenica (28km)
 • Magistralni put Kruševac- autoput (42 km)
 • Poluautoput/regionalni put Beograd – Obrenovac (18 km)
 • Magistralni Beograd – Pančevo sa petljom (8 km)
 • Snimanje osovina 1300 km ulica Beograda GPS-om
 • Stari Obrenovački put (15 km)
 • Preko 15 projekata na teritoriji Beograda (gradske ulice) preko 70 km
 • Ostali manji projekti
Inženjerska geodezija | Deformaciona merenja ▾
 • Inovacija projekta geodetskog osmatranja brane Birac kod Zvornika ( 2004)
 • Realizacija 2 merenja deformacija brane Birac po inoviranom projektu sa korišćenjem GPS tehnologije. (2004/2005)
 • Inoviranje projekta osmatranja brane na Tisi kod Bečeja uvodjenjem GPS tehnologije za rešenje problema stabilnih tačaka (2004)
 • Realizacija 2 merenja deformacija brane na Tisi kod Beceja korišćenjem konvencionalne i GPS tehnologije. (2004/20005)
 • Projekat osmatranja objekta B i terena na kojem se on nalazi (Beograd april 2005. godine)
 • Realizacija 6 kontrolnih merenja i odredjivanja deformacija objekta B u Beogradu (april,juni,avgust,oktobar,novembar i decembar 2005).
 • Projekat geodetskog osmatranja brane Taq Taq u Iraku (novembar 2005)