Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

DALJINSKA DETEKCIJA predstavlja tehologiju masovnog prikupljanja geoprostornih podataka putem sistema koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom (senzori na avionu, satelitu). Daljinska detekcija se koristi za potrebe izrade orto-foto planova i karata na osnovu generisanih satelitskih snimaka za određeno područje, pri čemu se podaci prikupljaju efikasno uz pregledno sagledavanje celine istražnog prostora. Primenjuje se za potrebe prostornog planiranja, putnih pravaca i železničkih bpruga, dalekovoda, gasovoda, izrade geo-informacionih sistema, za geološka, geofizička, ekološka i razna druga istraživanja.

BRANA BASSARA

Ortofoto plan brane Bassara u Iraku Digitalni model terena brane Bassara u Iraku