Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

DIGITALNA TOPOGRAFIJA predstavlja geometrijsku prezentaciju prostornih formi kartiranih po odgovarajućim geodetskim i kartografskim standardima. Digitalni topografski plan formira se za određeno područje koje se definiše projektnim zadatkom. Digitalni topografski plan se može izraditi u kombinaciji sa digitalnim katastarskim planom, tako da se za projektom definisano područje dobije katastarsko-topografski plan.

Digitalna topografija | realizovani projekti ▾
 • Geodetsko i batimetrijsko snimanje Južne, Zapadne i Velike Morave (3.300km)
 • Geodetsko i batimetrijsko snimanje reke Tise (164km)
 • Geodetko snimanje plaža u Crnoj Gori (55km)
 • Geodetsko snimanje plovnog Begeja (37km)
 • Projekat čišćenja Dunava od neeksplodiranih objekata u Novom Sadu
 • Projekat vađenja Žeželjevog mosta u Novom Sadu
 • Projekat čišćenja Dunava od neeksplodiranih objekata u okolini mosta Beška
 • Projekat čišćenja Save od neeksplodiranih objekata u okilini mosta kod Ostruznice
 • Batimetrijsko merenje, Sidescan sonar, Magnetometrijsko merenje u Kumboru CG na Projektu Porto Novi
 • Batimetrijsko merenje na mostu Zemun-Borča i kontrola rečnog dna oko stubnih mesta
 • Batimetrijska merenja dna mora u okolini ostrva Sveti Marko sa izradom digitalnih 3D topografskih planova
Digitalna topografija | realizovani projekti 2 ▾
 • Katastarsko-topografski planovi područja u okviru KO Ripanj u razmeri 1:1000
 • Katastarsko-topografski planovi područja u okviru KO Batajnica u razmeri 1:1000
 • Topografski plan područja saobraćajnice SMT-a u Beograd razmera 1:1000
 • Topografski plan za potrebe izrade PDR-a u Železniku razmera 1:1000
 • Topografski plan za potrebe izrade PDR-a naselja Ripanj III deo razmera 1:1000
 • Topografski plan za potrebe izrade PDR-a za P.K. Mladost od petlje do autoputa E-763 u Obrenovcu
 • Katastarsko-topograski planovi benzinskih stanica NIS-Jugopetrol u razmeri 1:500
 • Izrada geodetskih podloga za izradu Glavnog projekta dalekovoda 400 kV Leskovac 2- granica Makedonije
 • Geodetsko snimanje i izrada 3D topografskih podloga koridora puteva u okviru opštine Senta
 • Geodetsko snimanje lokacije industriske zone, plan parcelacije i izrada topografskih podloga na području opštine Senta
Digitalna topografija | realizovani projekti 3 ▾
 • Digitalni topografski plan za potrebe izgradnje drenažnog sistema u gradu Damaturu u Nigeriji
 • Izrada digitalnog plana vegetacije Ostrva Sveti Marko u razmeri 1:1000, određivanje strujnica i brzina kretanja vode u okolini Ostrva Sveti Marko
 • Izrada digitalnog topografskog plana za područje zaleđa Ostrva Cveća u Tivtu
 • Geodetski radovi za potrebe formiranja građevinskih parcela na teritoriji grada Beograda
 • Geodetsko snimanje objekata JKP BVK za potrebe legalizacije
 • Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnih projekata za razvodni gasovod i GMRS za Sivac i Bačko Petrovo Selo
 • Izrada topografskih karata terena za potrebe izrade idejnog projekta kišne i fekalne kanalizacije u postojećim saobraćajnicama dela naselja Jajinci – lokacija „Mala Utrina“
 • Izrada digitalnog geodetskog plana unutrašnjosti objekta „Doktorova kula“, ul. Kneza Miloša 103
 • Izrada 3D topografskih podloga za turistički centar Divčibare
Digitalna topografija | realizovani projekti 4 ▾
 • Digitalni topografski plan za potrebe izgradnje drenažnog sistema u gradu Damaturu u Nigeriji
 • Izrada topografskih podloga projekta izvedenog stanja brane Bekhme u Iraku (2004/2005)
 • Izrada topografskih podloga projekta Brane Taq Taq u Iraku (2005)
 • Izrada topografskih podloga projekta brane Bassara i povrsine za irigaciju u Iraku (2005- radovi u toku)
 • Izrada topografskih podloga za izradu DUP-a gasovodne mreze Stara Rakovica.
 • Izrada topografskih podloga naselje Padina u Beogradu.
 • Izrada digitalne karte Beograda i GIS-a kanalizacione mreze u R=1:5000 za potrebe matematickog modeliranja BKS-a kao GIS aplikacija (2005-2006)
 • Izrada Osnovne državne karte u razmeri 1:5000 za deo teritorije opštine Pančevo (Jugoslavija) (u saradnji sa ZZF – Geoinženjering i GEOINCO) 2003/2004