Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

BATIMETRIJA predstavlja tehnologiju merenja dubine vode za potrebe određivanja digitalnog modela korita reka, jezera, podmorja itd. Instrumenti koji služe za batimetrijska merenja nazivaju se ehosonderi. Princip rada sastoji se u generisanju zvučnog signala pri čemu se precizno meri vreme od povratka reflektovanog signala, na osnovu čega se dubina određuje iz opažanja pređenog puta zvučnog signala.

BATIMETRIJSKO MERENJE ZA PROJEKAT PORTO NOVI

Batimetrijsko merenje za projekat Potro Novi u Crnoj Gori Batimetrijsko merenje za projekat Potro Novi u Crnoj Gori Batimetrijsko merenje za projekat Potro Novi u Crnoj Gori Batimetrijsko merenje za projekat Potro Novi u Crnoj Gori Batimetrijsko merenje za projekat Potro Novi u Crnoj Gori