Reference

Lasersko skeniranje iz vazduha – ALS

● Površina 150 ha, lokacija Cer, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)

● Površina 500 ha, lokacija Ovčar-Kablar, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)

● Površina 150 ha, lokacija jezero Prvonek, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)

Mobilno lasersko skeniranje – MLS

• Koridor dužine 150 km, lokacija Doha, Katar. Mobilno lasersko skeniranje i precizno tahometrijsko istraživanje koridora dužine 150 km (800 ha) u centralnoj i prigradskoj zoni Dohe, DN005 Umm Slal Muhamed. Izrada 3D digitalnih planova u CAD/GIS standardnom formatu. (2018)

• Koridor dužine 400 km, lokacija Doha, Katar. Mobilno lasersko skeniranje i precizno tahometrijsko istraživanje koridora preko 400 km (3000 ha) u centralnoj i prigradskoj zoni Dohe, DN099 Al Eeb, Lebaib, DN004 Al Izghava i Kharatiyat, DN073 Duhail South i Umm Lekhba. Izrada 3D digitalnih karata u CAD/GIS standardnom formatu. (2018)

Terestričko lasersko skeniranje – TLS

• Terestičko lasersko skeniranje spomenika Karađorđu u Beogradu. (2016)

• Terestičko lasersko skeniranje, Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto planova Trećepozivačke česme na Zvezdari u Beogradu. (2016)

• Terestičko lasersko skeniranje i izrada 3D modela Osmatračnice Srpske vrhovne komande sa Solunskog fronta u Pionirskom parku u Beogradu. (2015)

GIS projekti

• Mobilno lasersko skeniranje za izradu GIS-a geometrijskih karakteristika i atributnih podataka vodovodne i kanalizacione mreže svih naselja u okviru opštine Čoka sa analizom postojećeg stanja vodovodne i kanalizacione mreže i predlogom mera za njihovo poboljšanje. (2019)

• Izrada GIS-a sa geometrijskim karakteristikima vodovodne i kanalizacione mreže Grada Prokuplja. Mobilno lasersko skeniranje svih instalacija vodovoda i kanalizacije u Prokuplju i obrada prikupljenih podataka. Kreiranje nove baze podataka i popunjavanje iste prikupljenim podacima sa terena. Implementacija nove baza podataka u GIS okruženju podacima sistema o vodovodu i kanalizaciji. Obuka zaposlenih da koriste i administriraju bazom podataka i prikupljenim podacima. (2019)

Komasacija zemljišta

• Izrada topografske podloge za projekat komasacije zemljišta opštine Čoka. Za izradu topografske podloge je korišćen GPS, fotogrametrija i prikupljanje podataka je vršeno LIDAR metodom. Proizvod ovih metoda je DTM, DSM i 3D mapa sa konturnom linijom kao osnovom za projektovanje kanala i mreže seoskih puteva i projekat komasacije zemljišta (2017/2018).

• Izvođenje geodetsko-tehničkih radova za potrebe komasacije u K.O.Voljčinac, Opština Žitorađa (2015-2018)

Katastarsko – topografski planovi

• Izrada 3D katastarsko-topografskih podloga i ortofoto karata u standardnim Cad/GIS formatima, za koridor dužine 43 km regionalnog kanalizacionog sistema Vladičin han – Surdulica (jun 2017 – u toku). Površina projekta je oko 5200 ha. Kompjuterska obrada prikupljenih podataka mobilnim laserskim skenerom instaliranim na automobilu, helikopteru i malom avionu, sa podacima koje je dostavio Republički geodetski zavod, realizovani su standardnim CAD i GIS programskim paketom.

Izrada ortofoto snimaka

• Smanjenje rizika od poplave obnovom poplavnih zona duž reke Dunav i njenih pritoka, DTP2-003-2.1 Priprema morfoloških delova 2D modela za pilot mesto Begečka Jama (trenutno stanje i 2 scenarija obnove), uključujući srodna ispitivanja i merenja. Geodetsko snimanje i mapiranje 1000 hektara šireg područja Begečke Jame na reci Dunav, pomoću mobilne Lidar metodologije. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađeni su DTM, DSM, ortofoto mape i 3D mape kao geodetska osnova za izradu projekta za hidrotehnička ispitivanja i analize. (2019)

• Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto plana spomenika „Bombaš“ u Zemunskom parku (2017)

Inženjerski projekti

• The St. Regis Belgrade and the Residences at the St. Regis Belgrade, deo je projekta Beograd na vodi. GeoGIS izvodi radove nadzora projekta, kao jedne od najviših objekata na Balkanu (Beogradski toranj 168m) (2019. – projekat u toku)

• Projekat geodetskog obeležavanja čelične konstrukcije mosta na Ostružnici sa izradom geodetskih elaborata snimanja, geodetskog elaborata realizacije dopunske 3D mikromreže, elaborat određivanja visina tačaka postojećeg operativnog poligona i elaborat plana geodetskog merenja za potrebe ukrupnjavanja dela konstrukcije S6-D4 (2017)

Batimetrijska snimanja

• Batimetrijska merenja rečnog dna sa plovila i izrada profila, računanja količine iskopa i količine postavljenog materijala za potrebe Projekta „Beograd na vodi“ (2016 – projekat u toku).

• Nadzor na prjektu River Training and Dredging Works on Critical Sectors on The Danube River. Nadzor nad batimetrijskim radovima na sedam sektora na reci Dunav. (2018 – projekat u toku)

• Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja, površina kanala 33 km x 500 m na lokaciji plovnog kanala Begej, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa u razmeri R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2018)

LiDAR Arheološka snimanja

  • Područje od interesa 14 kvadratnih kilometara; lokacija Gamzigrad. Lidarsko skeniranje i izrada 3D modela terena, DSM i orthophoto-a. Investitor: Arheološki institut Beograd. (2017)
  • Područje od interesa 11 kvadratnih kilometara; lokacija Krševica. Lidar u zraku skeniranje i izrada 3D modela terena, DSM i orthophoto-a. Investitor: Arheološki institut Beograd. (2017)
  • Područje od interesa 11 kvadratnih kilometara; lokacija Lece Lidarsko skeniranje i izrada 3D modela terena, DSM i orthophoto-a. Investitor: Arheološki institut Beograd. (2017)