• Mobilno lasersko skeniranje za izradu GIS-a geometrijskih karakteristika i atributnih podataka vodovodne i kanalizacione mreže svih naselja u okviru opštine Čoka sa analizom postojećeg stanja vodovodne i kanalizacione mreže i predlogom mera za njihovo poboljšanje. (2019)
• Izrada GIS-a sa geometrijskim karakteristikima vodovodne i kanalizacione mreže Grada Prokuplja. Mobilno lasersko skeniranje svih instalacija vodovoda i kanalizacije u Prokuplju i obrada prikupljenih podataka. Kreiranje nove baze podataka i popunjavanje iste prikupljenim podacima sa terena. Implementacija nove baza podataka u GIS okruženju podacima sistema o vodovodu i kanalizaciji. Obuka zaposlenih da koriste i administriraju bazom podataka i prikupljenim podacima. (2019)
• Izrada 3D katastarsko-topografskih planova i ortofoto mapa u standardnim CAD/GIS formatima i osnovne baze podataka GIS-a za opštinu Bor. Površina projekta je oko 5200 ha. Kompjuterska obrada podataka, prikupljenih mobilnim laserskim skenerom podešenim na automobilu, helikopteru i malom avionu i podataka koje je dostavila Republička geodetska uprava, realizovana je standardnim CAD i GIS softverskim paketom (ArcGIS) i RDBMS programskim paketima. Za svaki realizovani projekat napravljene su 3D digitalne karte u standardnom CAD i GIS formatu i generišu osnovni GIS model koji se sastoji od obrađenih grafičkih i alfanumeričkih podataka. (2017. – u toku)
• Detaljni topografski premer, kontrola mreže, detekcija podzemnih instalacija i premer zemljišta za projekat u Dohi, Katar. Kompjuterska obrada podataka, prikupljenih mobilnim laserskim skenerom podešenim na automobilu i podataka koje je dostavila MMUP i druge kompanije za komunalne usluge, realizovana je standardnim CAD i GIS softverskim paketom (ArcGIS) i RDBMS programskim paketima. Za svaki realizovani projekat napravljen je osnovni GIS model koji se sastoji od obrađenih grafičkih i alfanumeričkih podataka. Površina projekta 216 ha. (2017. – u toku)
• Katastar malih hidroelektrana Srbije. Dizajniranje i realizacija GIS osnovne baze u ArcGIS okruženju sa obradom prikupljenih kartografskih i georeferentnih podataka za potencijalnu lokaciju malih HE. Izrada DTM-a sliva reke Nišave sa podacima prikupljenim Lidar-om i fotogrametrijskom opremom integrisanom sa postojećim alfanumeričkim podacima. Formirana baza na raspolaganju je za unos novih podataka koji će se prikupljati mobilnim lidarskim i fotogrametrijskim merenjem segmenata rečnih dolina drugih slivova, a dogovorenih u sledećoj fazi rada. (2017-u toku)
• Katastarska podloga rudarskog otpada Republike Srbije. Projektovanje i realizacija baze u ArcGIS okruženju sa obradom prikupljenih kartografskih i georeferentnih podataka od strane geologa i stručnjaka iz te oblasti. Konačni proizvod bile su 3D mape rudarskog otpada sa osnovnim GIS modelom koji se sastoji od obrađenih grafičkih i alfanumeričkih podataka. Formirana baza na raspolaganju je za unos novih podataka koji će se dobiti u sledećoj fazi rada. (2017 – 2018)
• Izrada 3D katastarsko-topografskih karata u standardnim CAD/GIS formatima i osnovne GIS baze podataka za urbane površine Beograda (2010 – 2017). Kompjuterska obrada podataka, prikupljenih mobilnim laserskim skenerom podešenim na automobilu, helikopteru i malom avionu i podataka koje je dostavio Urbanistički zavod Beograda i druga komunalna preduzeća, Republički zavod za statistiku, Republički geodetski zavod, realizovana je standardnim CAD i GIS softverskim paketom (ArcGIS) i RDBMS programskim paketima. Za sve realizovane projekte napravljene su 3D digitalne mape u standardnom CAD i GIS formatu i generišu osnovni GIS model koji se sastoji od obrađenih grafičkih i alfanumeričkih podataka.
• Lokacija Novi Beograd – obuhvat projekta 300 ha
• Lokacija Bežanija – obuhvat projekta 216 ha
• Lokacija Kumodraž – obuhvat projekta 285 ha
• Lokacija Ušće – obuhvat projekta 105 ha
• Lokacija Pančevački rit – obuhvat projekta 520 ha
• Lokacija Bubanj Potok – obuhvat projekta 110 ha
• Lokacija Ibarska – obuhvat projekta 140 ha
• Lokacija Zemun – obuhvat projekta 58 ha
• Lokacija Obrenovac koridor 1 – obuhvat projekta 20 km x 0.5 km
• Lokacija Galovica – Područje projekta Koridor 64 km x 0.5 km
• Lokacija Blok 18 – Gradska površina projekta 72 ha
• Detaljni topografski premer, kontrola mreže, detekcija podzemnih instalacija i premer zemljišta za projekte u Dohi, Katar. Kompjuterska obrada prikupljenih podataka i podataka koje je dostavila MMUP i druge kompanije za komunalne usluge, realizovana je GIS softverskim paketom (ArcGIS) i RDBMS programskim paketima. Za sve realizovane projekte napravljen je osnovni GIS model koji se sastoji od obrađenih grafičkih i alfanumeričkih podataka. (2012-2015)
• Topografski premer za potrebe pružanja konsultantskih inženjerskih usluga – DN071 Al Kheesa i DN073 Zona 30 i 31 za Hyder Consulting Doha, Katar
• Topografski premer za potrebe pružanja konsultantskih inženjerskih usluga – DN029 Južno od Legtaifiya za Hyder Consulting Doha, Katar
• Topografski premer za potrebe pružanja konsultantskih inženjerskih usluga – severno od tržnog centra u Kataru DN110 za Hyder Consulting Doha, Katar
• Topografski premer za potrebe pružanja konsultantskih inženjerskih usluga za lokalne puteve i drenažu DN107 Al Froosh i Al Kharaitiyat za Hyder Consulting Doha, Katar
• Topografski premer za potrebe pružanja konsultantskih inženjerskih usluga – DN103 Umm Salal Ali za Hyder Consulting Doha, Katar
• Topografski premer za potrebe pružanja konsultantskih inženjerskih usluga – Celebration Road DN019 za Hyder Consulting Doha, Katar
• Topografski premer za Doha Expressway group 5 –Projekat 022 and Projekat 025 za Hyder Consulting Doha, Katar
• Topografski premer za Doha Expressway group 5 –Projekat 026 za Hyder Consulting Doha, Katar
• Topografski premer za potrebe projektovanja puta Al Rayyan i Bustan South street za KEO Consult. Doha, Katar
• Izrada osnovne GIS geoprostorne baze podataka za projekat Pregled tržišta nekretnina u Srbiji u saradnji sa lokalnom partnerskom kompanijom DANOS – Međunarodna kompanija za konsultovanje i procene nekretnina – Član Paribas Nekretnine. Za ove projekte pregleda tržišta nekretnina (dva puta godišnje) GeoGIS pruža geoprostornu bazu podataka za analizu tržišta nekretnina. Kompjuterska obrada prikupljenih relevantnih podataka i podataka dostavljenih od zvanične Republičke uprave, realizovana je standardnim CAD i GIS softverskim paketom (ArcGIS) i RDBMS programskim paketima. Za svaku realizovanu analizu napravljen je osnovni GIS model koji se sastojao od obrađenih georeferenciranih grafičkih i alfanumeričkih podataka. (2010-2015)
• Izrada osnovne GIS baze i ortofoto mape za reku Tamnava (finansiranje Švedske EPA i Direkcije Srbije – IP 802) kao osnova projekta „Izrada prvog nacrta plana upravljanja rizikom od poplave za sliv reke Tamnave, Srbija“
• Izrada osnovne GIS baze (iskoristivost zemljišta, generisan 3D model sa poboljšanom tačnošću, hidrologija) i ortofoto mape za sliv Timoka (15 600 km2), Srbija. (2008)
• Izrada osnovne GIS baze (iskoristivost zemljišta, generisan 3D model sa poboljšanom tačnošću, hidrologija) i ortofoto mape za dolinu reke Drine (7 200 km2), Srbija. (2001 – 2002)
• Poljoprivredno GIS rešenje i implementacija projekta farme „Ravnica“, 12 000 ha Bajmok, Srbija. (1997)
• Poljoprivredno GIS rešenje i implementacija projekta farme „Bečej“, 18 000 ha Bečej, Srbija. (1997)
• Poljoprivredno GIS rešenje i implementacija projekta farme „Delta Agrar“, 34 000 ha Stara Pazova, Srbija. (2007)
• Izrada osnovne GIS baze (iskoristivost zemljišta, generisan 3D model sa poboljšanom tačnošću, hidrologija) i ortofoto karte za sliv Vrbasa (8 800 km2), Bosna i Hercegovina. (2008)
• Informacioni sistem Beogradskog kanalizacionog sistema. Prva faza projekta pružanja matematičkog modela Beogradskog kanalizacionog sistema uključuje podfazu koja se odnosi na proizvodnju integralne digitalne baze podataka o postojećem kanalizacionom sistemu i drugim prizemnim strukturama (zgrade, putevi, zelene površine…) koji mogu da utiču na gorepomenuti sistem do 2020. godine. (2005 – 2006)
• Informacioni sistem za podzemne komunalije grada Novog Sada. Osnovni cilj ovog projekta je uspostavljanje informacionog sistema podzemnih komunalnih usluga kao višestruke korisničke baze za održavanje komunalnih sistema i projektovanje njihovih novih delova. (2004 – 2005)
• Otkrivanje i generisanje GIS rafinerije u Novom Sadu podzemne komunalije kao GIS aplikacije (NoviSad, Srbija). GIS rešenje je pripremljeno da omogući evidenciju o stvarnom stanju podzemne komunalne mreže jednog dela Rafinerije u Novom Sadu. (2005 – 2006)
• GIS dizajn i implementacija projekta podzemne komunalne mreže rafinerije Halul, Katar. GIS rešenje ima ulogu da obezbedi evidenciju o stvarnom stanju podzemne komunalne mreže jednog dela rafinerije Halul. Za otkrivanje podzemnih komunalija korišćene su različite komplementarne tehnologije (georadar, magnetni i elektromagnetni detektori, zvučni detektori, itd.). Moduli programskog paketa ArcINFO su iskorišteni za implementaciju GIS-a i za kreiranje datoteke ArcVIEW i modela podataka ArcINFO. MS Access ’97 platforma korišćena je za čuvanje opisnih informacija o sistemu. Korisnički definisane aplikacije razvijene su u programskom paketu ArcVIEW 3.2, koristeći Avenue jezično okruženje. Konačna implementacija orijentisana na korisnika nalazi se u ArcVIEW 3.2. Projekat je takođe obuhvatio topografsko snimanje celog područja koristeći GPS sistem i preciznu elektronsku tahometriju u cilju dobijanja ulaznih podataka za GIS. (2003)