• Batimetrijska merenja rečnog dna sa plovila i izrada profila, računanja količine iskopa i količine postavljenog materijala za potrebe Projekta „Beograd na vodi“ (2016 – projekat u toku).
• Nadzor na prjektu River Training and Dredging Works on Critical Sectors on The Danube River. Nadzor nad batimetrijskim radovima na sedam sektora na reci Dunav. (2018 – projekat u toku)
• Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja, površina kanala 33 km x 500 m na lokaciji plovnog kanala Begej, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa u razmeri R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2018)
• Batimetrijska merenja rečnog dna multibeam tehnologijom na projektu izgradnje Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu, izvršeno je 6 serija merenja (2017)
• Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja u vazduhu, koridor kanala 30 km x 500 m na lokaciji Vrbas-Bezdan, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2017)
• Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja u vazduhu, koridor kanala 5 km x 500 m na lokacija Bajski i Barački kanal, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2017)
• Projekat identifikacije neeksplodiranih bojnih sredstava u reci Dunav u blizini mosta Bečka. (2004).
• Projekat identifikacije neeksplodiranih bojnih sredstava u reci Savi kod mosta Ostružnica. (2004).
• Projekat identifikacije neeksplodiranih bojnih sredstava u reci Dunav u blizini grada Novog Sada. 1999. godine, vazduhoplovne snage NATO-a uništile su tri mosta preko reke Dunav u Novom Sadu. Glavni cilj bio je pronalazak neeksplodiranih bojnih sredstava na dnu reke, jer predstavljaju ozbiljnu opasnost za rečni saobraćaj. U ove svrhe korišćeno je sledeće: integrisani GPS, batimetrija i geofizička oprema za pregled rečnog dna radi lociranja potopljenih neeksplodiranih bojnih sredstava. Pronađena su tri i uklonjena. Za računarsku obradu i 3D analizu korišćen je CAD/GIS programski paket i metodologija. (2002)