Komasacija predstavlja ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, pri čemu se smanjuje broj parcela i omogućava obrada pravilnijih parcela. Na taj način se pospešuje poljoprivredna proizvodnja na tom zemljištu. Komasacija podrazumeva planiranje poljoprivredne proizvodnje, projektovanje, izgradnju i restauraciju poljskih puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva, sprovođenje mera zaštite.

U ovom postupku se rešavaju različiti problemi, a u učestvuju kako geodetski stručnjaci tako i druge struke – pravnici, agronomi, hidrotehničari, urbanisti… Usitnjenost zemljišta je u Srbiji veliki problem u razvoju poljoprivredne proizvodnje.

Komasacija je kompleks prostorno – planskih, pravnih, organizacionih, ekonomskih i tehničkih mera koji se sprovode u cilju poboljšanja prirodnih, privrednih i ekoloških uslova života i rada na zemljišnoj (ruralnoj) teritoriji uključujući i uređenje i obnovu seoskih naselja. Zemljišna teritorija je deo ukupnog prostora izvan naselja (urbane teritorije) i obuhvata plodna zemljišta, površinske vode, neplodna zemljišta, zemljišta pod objektima i zemljišta uz objekte.

Parcela je ograničen deo zemljišta i definisana je kulturom i vlasnikom, i kao takva čini jednu topografsku celinu. Kao organizaciona jedinica biljne proizvodnje, pod parcelom se podrazumeva izmerena površina zemljišta koje se na celoj površini može koristiti na istovetan način i na kojoj postoje mogućnosti da se u isto vreme gaje isti usevi i izvode isti radni procesi. Parcela treba da ima ujednačene zemljišne oblike i da je zemljište sličnih pedoloških osobina. Troškovi proizvodnje i visina prinosa zavise od veličine i oblika parcele, orijentacije parcela, topografskih karakteristika terena i udaljenosti od ekonomskog dvorišta. Optimalan oblik parcele omogućava efikasnu obradu poljoprivrednom mehanizacijom koja se danas koristi. Optimalna dužina i širina parcele utiču na rastojanje između puteva, odnosno nepotrebnu izgradnju guste mreže puteva. Mreža puteva zajedno sa mrežom kanala formira pravilne table, a obezbeđuje se i direktan pristup parcelama. Sa stanovišta racionalnog korišćenja savremene poljoprivredne mehanizacije, parcela treba da bude površina koja zadovoljava uslove racionalne organizacije rada i izvođenje radnih procesa uz zadovoljavajuću produktivnost rada i racionalno korišćenje mehanizacije.

U Srbiji se sprovođenjem komasacije zemljišta rešava više aktuelnih problema vezanih za zemljište, a ne samo ukrupnjavanje zemljišta. Tako se komasacijom mogu rešiti :

 • imovinsko – pravni odnosi na zemljištu,
 • usitnjenost zemljišta,
 • ekonomičnost poljoprivredne proizvodnje,
 • usklađivanje katastra i zemljišne knjige,
 • pitanje staračkih domaćinstava,
 • potrebe navodnjavanja ili odvodnjavanja,
 • potrebe novih digitalnih geodetskih planova za stvaranje GIS baze podataka,
 • potrebe uređenja prostora,
 • potrebe zaštite životne sredine,
 • potrebe izgradnje objekata infrastrukture i
 • postupak održavanja katastra.

Uređenje područja na kojem će se sprovoditi komasacija treba prilagoditi postojećim i uskladiti s projektovanom infrastrukturom.

Održavanje katastra, odnosno katastarskih planova posle sprovedene komasacije zemljišta u nekoj katastarskoj opštini postaje puno jednostavnije, jer se znatno smanjuje broj katastarskih parcela. Razvojem sela omogućen je ravnomerniji razvoj državne teritorije i smanjene su migracije stanovništva iz sela u gradove. Pored unapređenja poljoprivredne proizvodnje pokreću se i druge delatnosti kao što su usluge, turizam, razvoj malih i srednjih proizvodnih preduzeća uz angažovanje neiskorišćenih potencijala seoske teritorije. Komasacija treba da stvori i uslove za trgovinu i zakup zemljišta, što bi svakako bilo veoma dobro za staračka domaćinstva koja nisu sposobna da ga obrađuju.

Ostale delatnosti

building information modeling

BIM

BIM je resurs za delenje znanja, informacija o građevini formirajući pouzdanu osnovu za donošenje odluka u toku njegovog životnog ciklusa – što podrazumeva proces od najranijeg koncepta do rušenja objekta.

Detekcija

Daljinska detekcija

Daljinska detekcija predstavlja tehnologiju masovnog prikupljanja geoprostornih podataka putem sistema koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom.

Podzemne instalacije

Detektovanje podzemnih instalacija

Detekcija i identifikacija podzemnih instalacija su postale kritične funkcije koje se vrše pre bilo kakvih radova. Kako naša infrastrukturna mreža raste, tako raste i gustina kablova, cevi i drugih instalacija.

digitalna topografija

Digitalna topografija

Digitalna topografija predstavlja geometrijsku prezentaciju prostornih formi kartiranih po odgovarajućim geodetskim i kartografskim standardima.

fotogrametrija srbija

Fotogrametrijsko snimanje

Cilj fotogrametrije je da sa što većom preciznošću prikupi podatke vezane za reljef, topografiju Zemljine površi, kao i objekte na njoj, a sve radi izrade geografskih, topografskih karata i planova, ili pak 3D modela.

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

GIS

U užem smislu, GIS je kompjuterski sistem sposoban za integraciju, skladištenje, izmenu, analizu i prikaz informacija vezanih za prostornu lokaciju.

hidrografska merenja

Hidrografska merenja

Hidrografija je grana primenjenih nauka koja se bavi merenjem i opisom fizičkih karakteristika okeana, mora, obalnih područja, jezera i reka, kao i predviđanjem njihovih promena tokom vremena.

Geodezija

Inženjerska geodezija

Geodezija je naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog polja, i geodinamičkih pojava kao što su: pomeranje polova, plima i oseka i pomeranje tektonskih ploča.

lidar geogis

Lasersko skeniranje

Lasersko skeniranje terena predstavlja jednu od najmodernijih tehnologija koja se koristi za masovno prikupljanje prostornih podataka u formi koordinata tačaka u prostoru pomoću lasera.

lidar srbija

LiDAR Arheologija

LiDAR vodi revoluciju u arheologiji menjajući način kako naučnici razumeju ljudsku aktivnost u prošlosti.

Tehničko izviđanje UXO

(UXO) ili neeksplodirana ubojita sredstva predstavljaju eksplozivne naprave zaostale iz rata koja nisu eksplodirala kada su postavljena i koja još uvek stoje i predstavljaju rizik da mogu biti detonirana.