Fotogrametrija je umetnost, nauka i tehnologija dobijanja pouzdanih informacija o fizičkim objektima i životnoj sredini kroz proces snimanja, interpretacije i merenja fotografske slike i modela elektromagnetnog zračenja i drugih pojava. Osnova koja se koristi u fotogrametriji jeste triangulacija.

Linije vizira se mogu razviti od svake kamere, pa do tačaka na objektu snimanjem sa najmanje dve različite lokacije. Te linije se matematički presecaju kako bi reprodukovale 3D koordinate željenih tačaka.

Merni sistem za fotogrametrijsko merenje sastoji se od senzora koji sadrži jednu ili više optičkih komponenata za akvizaciju slike, zatim posebno pripremljenog mernog objekta i programske podrške za analizu snimljenih fotografija. Fotogrametrijsko merenje se sastoji od planiranja merenja, označavanja objekata fotogrametrijskim oznakama (markerima), fotografisanja, merenja na osnovu fotografija, obrade fotografija kako bi se dobile 3D koordinatne tačke i analize rezultata.

Cilj fotogrametrije je da sa što većom preciznošću prikupi podatke koji se odnose na reljef, topografiju Zemljine površi, kao i objekte na njoj, a sve to radi izrade geografskih, topografskih karata i planova, ili pak 3D modela kao osnove za rešavanje brojnih inženjerskih i drugih naučnih problema i zadataka.

Fotogrametrija se primenjuje u različitim poslovima, kako u topografskom kartiranju, arhitekturi, inžinjerstvu, policiji, geodeziji, ekologiji, medicini, rudarstvu, građevini, te i u meteorologiji kod utvrđivanja brzine kretanja tornada, kada uobičajene meteorološke metode to ne omogućavaju.

Digitalni ortofoto (DOF) je digitalna topografska podloga koja poseduje veliko bogatstvo informacija registrovanih na fotografskom snimku, kao i sve merne osobine topografskih planova i karata. Izborom odgovarajuće rezolucije DOF-a, to jeste veličine piksela na terenu, obezbeđuje se nivo detaljnosti i tačnost koji se zahtevaju za konkretne namene. Sa druge strane, izborom odgovarajuće visine leta aviona kod aerofotogrametrijskog snimanja postiže se optimalan odnos između zahteva za kvalitetom DOF-a i njegove cene. DOF je nezamenljiva podloga za sve primene gde se vrši inventarizacija resursa u prostoru, sa vrlo kratkim rokom izrade na datum snimanja. Fotogrametrijsko snimanje se vrši pomoću bespilotne letelice marke SenseFly eBee. Veličina piksela je od 2cm do 20cm, kamera 16MP, visina leta od 80m do 700m. Rezultati i ortofoto plan dobijeni stereo snimanjem se mogu konvertovati u oblak trodimenzionalnih tačaka u prostoru sa RGB, pomoću kojeg se može uraditi topografski plan sa pozicionom tačnošću veličine piksela i vertikalnom tačnošću od 1,5 do 2x veličina piksela. Rezultati dobijeni fotogrametrijskim snimanjem i rezultati dobijeni iz oblaka tačaka sa DMT-om se mogu koristiti za sva projektovanja i za sve vrste prostornih i urbanističkih planova.

Ostale delatnosti

building information modeling

BIM

BIM je resurs za delenje znanja, informacija o građevini formirajući pouzdanu osnovu za donošenje odluka u toku njegovog životnog ciklusa – što podrazumeva proces od najranijeg koncepta do rušenja objekta.

Detekcija

Daljinska detekcija

Daljinska detekcija predstavlja tehnologiju masovnog prikupljanja geoprostornih podataka putem sistema koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom.

Podzemne instalacije

Detektovanje podzemnih instalacija

Detekcija i identifikacija podzemnih instalacija su postale kritične funkcije koje se vrše pre bilo kakvih radova. Kako naša infrastrukturna mreža raste, tako raste i gustina kablova, cevi i drugih instalacija.

digitalna topografija

Digitalna topografija

Digitalna topografija predstavlja geometrijsku prezentaciju prostornih formi kartiranih po odgovarajućim geodetskim i kartografskim standardima.

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

GIS

U užem smislu, GIS je kompjuterski sistem sposoban za integraciju, skladištenje, izmenu, analizu i prikaz informacija vezanih za prostornu lokaciju.

hidrografska merenja

Hidrografska merenja

Hidrografija je grana primenjenih nauka koja se bavi merenjem i opisom fizičkih karakteristika okeana, mora, obalnih područja, jezera i reka, kao i predviđanjem njihovih promena tokom vremena.

Geodezija

Inženjerska geodezija

Geodezija je naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog polja, i geodinamičkih pojava kao što su: pomeranje polova, plima i oseka i pomeranje tektonskih ploča.

Komasacija

Komasacija zemljišta

Komasacija predstavlja ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, pri čemu se smanjuje broj parcela i omogućava obrada pravilnijih parcela.

lidar geogis

Lasersko skeniranje

Lasersko skeniranje terena predstavlja jednu od najmodernijih tehnologija koja se koristi za masovno prikupljanje prostornih podataka u formi koordinata tačaka u prostoru pomoću lasera.

lidar srbija

LiDAR Arheologija

LiDAR vodi revoluciju u arheologiji menjajući način kako naučnici razumeju ljudsku aktivnost u prošlosti.

Tehničko izviđanje UXO

(UXO) ili neeksplodirana ubojita sredstva predstavljaju eksplozivne naprave zaostale iz rata koja nisu eksplodirala kada su postavljena i koja još uvek stoje i predstavljaju rizik da mogu biti detonirana.