• The St. Regis Belgrade and the Residences at the St. Regis Belgrade, deo je projekta Beograd na vodi. GeoGIS izvodi radove nadzora projekta, kao jedne od najviših objekata na Balkanu (Beogradski toranj 168m) (2019. – projekat u toku)
• Projekat geodetskog obeležavanja čelične konstrukcije mosta na Ostružnici sa izradom geodetskih elaborata snimanja, geodetskog elaborata realizacije dopunske 3D mikromreže, elaborat određivanja visina tačaka postojećeg operativnog poligona i elaborat plana geodetskog merenja za potrebe ukrupnjavanja dela konstrukcije S6-D4 (2017)
• Lasersko skeniranje sa vozila i izrada KTP-a Brankovog mosta za potrebe lokacijske dozvole, geodetsko snimanje nultog stanja kolovozne konstrukcije i donjeg stroja Brankovog mosta u Beogradu (2017)
• Geodetsko osmatranje brane „Paljuvi-Viš“ i interpretacije svih osmatranja sa izradom elaborata (2015)