• Smanjenje rizika od poplave obnovom poplavnih zona duž reke Dunav i njenih pritoka, DTP2-003-2.1 Priprema morfoloških delova 2D modela za pilot mesto Begečka Jama (trenutno stanje i 2 scenarija obnove), uključujući srodna ispitivanja i merenja. Geodetsko snimanje i mapiranje 1000 hektara šireg područja Begečke Jame na reci Dunav, pomoću mobilne Lidar metodologije. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađeni su DTM, DSM, ortofoto mape i 3D mape kao geodetska osnova za izradu projekta za hidrotehnička ispitivanja i analize. (2019)
• Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto plana spomenika „Bombaš“ u Zemunskom parku (2017)
• Topografske podloge za Damaturu – država Iobe Nigerija. Izrada 3D digitalnih karata u razmeri 1: 2500 na osnovu računarske obrade stereo satelitskih snimaka i uzdužnih i poprečnih preseka merenih kontinualnim kinematičkim GPS merenjima. Površina projekta je oko 16 200 ha. (2008-2010)
• Električni vod Leskovac – Granica sa Makedonijom. Izrada 3D ortofoto karte u razmeri 1:2000 za koridor dalekovoda 100 km x 400 m koristeći podatke prikupljene Lidar tehnologijom. (2007)
• Izrada 3D ortofoto karata za branu Bassara (Irak) i sistem za navodnjavanje. Da bi se obezbedile visokokvalitetne ortofoto karte za projekat brane Bassara i navodnjavanja, izvedene su sledeće aktivnosti: preuzimanje i skeniranje postojećih karata 1: 5000 celokupne površine projekta; uklanjanje linearnih i nelinearnih izobličenja skeniranih sa kopija navedenih mapa; digitalizacija konturnih linija iz skeniranih mapa u razmeri 1:5000 i stvaranje digitalnog modela terena (DTM) sa tačnošću od ± 1 m; naručivanje 2 IKONOS satelitskih snimaka multispektralne oštrine projektnog područja rezolucije tla 1 m (veličina piksela 1 m). Slike koje pokrivaju površinu od 25 km2; priprema ortofoto mapa projektnog područja u razmeri 1:2500; preklapanje satelitskih snimaka sa postojećim mapama. Izrada 3D digitalnih karata u razmeri 1:500 i 1:1000 za lokaciju brane (oko 350 ha) i u razmeri 1:2000 za navodnjavanje (oko 4200ha) od podataka prikupljenih preciznom elektronskom tahometrijom. (2006)
• Brana Bekhma (Irak) – Izrada 3D ortofoto karata (2005). Da bi se obezbedile visokokvalitetne 3D ortofoto karte za projekat brane Bekhma (Irak), izvedene su sledeće aktivnosti: preuzimanje i skeniranje postojećih karata 1:5000 celokupnog područja projekta; uklanjanje linearnih i nelinearnih izobličenja sa skeniranih postojećih mapa; digitalizacija konturnih linija iz skeniranih mapa u razmeri 1: 5000 i stvaranje digitalnog modela terena (DTM) sa tačnošću od ± 1 m; naručivanje 2 IKONOS satelitskih snimaka multispektralne oštrine projektnog područja rezolucije tla 1 m (veličina piksela 1 m). Slike koje pokrivaju površinu od 219 km2; priprema 3D ortofoto mapa projektnog područja u razmeri 1:5000; preklapanje satelitskih snimaka sa postojećim skeniranim mapama. GCP su određeni pomoću Trimble 5800 GPS. Za računarsku obradu i 3D analizu korišćen je CAD / GIS programski paket i metodologija (Irak) – Proizvodnja 3D ortofoto karata (2005). Da bi se obezbedile visokokvalitetne 3D ortofoto karte za projekat brane Bekhma (Irak), izvedene su sledeće aktivnosti: preuzimanje i skeniranje postojećih karata 1: 5000 celokupnog područja projekta; uklanjanje linearnih i nelinearnih izobličenja skeniranih tvrdih kopija navedenih mapa; digitalizacija konturnih linija iz skeniranih mapa skale 1: 5000 i stvaranje digitalnog modela terena (DTM) sa tačnošću od ± 1 m; naručivanje IKONOS multipektralne pan izoštrene satelitske snimke projektnog područja rezolucije tla 1 m (veličina piksela 1 m). Slike koje pokrivaju površinu od 219 km2; priprema 30 3D orto foto mapa projektnog područja u skali 1: 5000; preklapanje satelitskih slika sa postojećim skeniranim mapama. Geodetske kontrolne tačke su određene pomoću GPS (Trimble 5800). (2005)
• Brana Taq Taq (Irak) – izrada 3D ortofoto karte (2005). Da bi se obezbedile visokokvalitetne 3D ortofoto karte za projekat brane Taq Taq (Irak), izvedene su sledeće aktivnosti: preuzimanje i skeniranje postojećih karata u razmeri 1:5000 celokupnog područja projekta; uklanjanje linearnih i nelinearnih izobličenja sa skeniranih postojećih mapa; digitalizacija konturnih linija iz skeniranih mapa u razmeri 1:5000 i stvaranje digitalnog modela terena (DTM) sa tačnošću od ± 1 m; naručivanje 6 IKONOS multispektralnih oštrih satelitskih snimaka projektnog područja rezolucije tla 1 m (veličina piksela 1 m). Slike koje pokrivaju površinu od 120 km2; priprema 24 ortofoto mape projektnog područja u razmeri 1:5000; preklapanje satelitskih snimaka sa postojećim skeniranim mapama. (2005).
• Topografska merenja koridora dugog 315 km i izrada digitalnih 3D podloga za projektovanje dalekovoda. Uspostavljanje lokalne geodetske mreže i obeležavanje mesta za postavljanje stubova. (Sultanat Oman, 2001)
• Izrada ortofoto mapa i DEM za celokupnu teritoriju Republike Makedonije (u saradnji sa Ministarstvom za urbanizam, građevinarstvo i životnu sredinu Republike Makedonije, 2001). Korišćeni su SPOT panhromatski satelitski snimci. Projekat je obuhvatao površinu od 2 500 000 ha. Ostali parametri projekta su: 1 blok; u razmeri 1:50 000 i 1:100 000; 12 stereo para (jedna slika pokriva 60×60 km); ortofoto piksel veličine 10m; DEM je piksela veličine 20m. (2001)
• Izrada ortofoto mapa i DEM za celokupnu teritoriju poluostrva Musandan (Sultanat Oman). Korišćeni su SPOT panhromatski satelitski snimci. Projekat je obuhvatao površinu od 3 000 km2. Geodetske kontrolne tačke su uzete sa topografskih karata u razmeri 1:25000 i direktnim merenjima pomoću GPS opreme (Trimble 4600). Za računarsku obradu i 3D analizu korišćen je CAD/GIS programski paket i metodologija. (2001)